Дата: 7 февраля, 2023
Страны: Central Asia
Ключевые слова: ОБ, ЭНЕРГИЯ, ХУРОКИ

Роњнамо тавсифи технологияњо ва таҷрибањои ба иќлим мутобиќро барои истифодаи мустаќилона дар сатњи мањаллӣ: барои хонаводањо ва хоҷагињои дењќонӣ, инчунин барои коршиносон, омӯзгорон, соњибкорон ва дигар шахсони манфиатдор бо маќсади мутобиќшавӣ ба таѓйирёбии иќлим дар Осиёи Марказӣ дар бар мегирад.
Роҳнамо бо дастгирии лоињаи МЭМОМ (CAREC) / Бонки Умумиҷањонӣ «Барнома оид ба мутобиќшавӣ ба таѓйирёбии иќлим ва коњиш додани оќибатњои он дар њавзаи бањри Арал (CAMP4ASB)» омода шудааст.

Прокрутить наверх